Анализ за нуждите на младите хора относно нагласите за тяхното включване в национални и местни младежки политики

ПРОЕКТ "АКТИВНИ МЛАДЕЖИ"

Анализът е разработен по проект "Активни младежи", финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г. на база направено проучване сред 100 младежи на възраст 15-29 години от град Пловдив и включва информация на техните потребности и на желанието им да се включат в местни политики.

Проучавнето е направено посредством специално разработени анкетни карти, включващи широк спектър от теми, свързани с образование, заетост, дигитални компетенции и гражданско участие и други.