За нас
Home » За нас

За Сдружението

Национална асоциация за развитие и подкрепа“ е сдружение с общественополезна дейност със следните основни цели:

1. Подобряване на качеството на живот на младежи, включително и тези в неравностойно положение.

2. Интегриране на младежи от уязвими групи.

3. Подпомагане на младите хора в професионалното им ориентиране и кариерно развитие.

4. Развиване на личностни качества и лидерски умения у младите хора за подпомагане на професионалната им и социална реализация.

5. Повишаване на социалната интеграция и адаптация на младежи в риск, подобряване на техните социални умения и способности за самостоятелен живот.

6. Развитие на доброволчеството сред младежите.

7. Подобряване на грижата за децата и младежите в риск чрез работа в общността и обхващане на семейства със затруднен достъп до социални услуги.

8. Реинтеграция на отпадналите от образователната система деца и младежи.

9. Повишаване на обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставяне на деца и институционализацията им.

10. Насърчаване на културното многообразие сред младежта.

11. Здравна просвета.

12. Превенция на наркотичните зависимости, на рисково и девиантно поведение сред децата и младежите.

13. Насърчаване на международното сътрудничество и междукултурния диалог.

1000+
Happy Customer
1000+
Winning Awards
1+
Experience
1000+
Projects Done

ПРОЕКТИ

РЕАЛИЗИРАНИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТРЕСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

„Предприемачеството – бъдеще за младите хора“

Проект „Предприемачеството – бъдеще за младите хора“ по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, финансиран от    Министерство на младежта и спорта. Целта на проекта беше насочена към повишаване информираността и компетенциите на младежи между 15 и 29 годишна възраст за това какво представлява младежкото предприемачество, какви са възможностите за стартиране на самостоятелен бизнес, каква е ползата от това сам да планираш бъдещето си и да разчиташ изцяло на собствените си средства. Реализирането на дейностите по проекта спомогна за това младежите да придобият увереност, че могат сами да инициират осъществяването на бизнес плановете си и по този начин да се допринесе за намаляване безработицата сред тях. Проектът беше реализиран в рамките на 3 месеца. В резултат на изпълнението всички заложени индикатори бяха постигнати – реализирани бяха 16 на брой кампании и инициативи за популяризиране на младежкото предприемачество сред младите хора с участието на 275 младежи. 25 младежи преминаха обучение по младежко предприемачество и получиха удостоверения за завършен курс.

„Младежки работници в действие“

Проект  „Младежки работници в действие“ по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, финансиран от    Министерство на младежта и спорта. Основната цел на проекта беше повишаване информираността и компетенциите на младежи между 15 и 29 годишна възраст за това какво представлява младежката работа, какви са използваните методи и похвати в работата с младежи. При реализирането на проекта 15 младежи преминаха обучения за повишаване на квалификацията си за работа с млади хора, 40 младежи взеха участие в дискусии и кръгли маси и 60 младежи, разделени на под-категории в различни възрастови групи (15-19г., 20-24г., 25-29г.), бяха информирани за ползите от младежката работа в рамките на 3 мащабни кампании. 

mms