НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2022 ГОДИНА

Политиките за младежта на национално ниво в Република България се създават и реализират с цел предоставяне на благоприятни условия за подобряване качеството на живот на младите българи, за да се развиват и да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна промяна.

В изпълнение на тези политики и с цел инвестиране в младежта като значим социален капитал Министерството на младежта и спорта разработи Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., наричана за краткост – Програмата, като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение.

Програмата е разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по отношение на различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение сред младите хора. В условия на решаване на редица предизвикателства пред младите хора като влиянието на коронавирус пандемията върху образователния процес, ежедневието и психичното им здраве, задълбочаващите се социални различия, дезинформацията и фалшивите новини от особена важност е създаване и прилагане на устойчиви инструменти в подкрепа развитието на младите хора в страната.

II. ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение, превенция на различни форми зависимости, агресия, кибертормоз и злоупотреби онлайн, неразпространение на дезинформация и фалшиви новини, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора и да се насърчи тяхната солидарност и съпричастност.

III. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение, включително по време на криза, чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия,  различни форми на зависимости, кибертормоз и злоупотреби онлайн, неразпространение на дезинформация и фалшиви новини, солидарност и съпричастност сред младите хора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *