Проект „БЪДИ В БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ” – дейности

Дейности по проекта

Дейност 1

С цел успешното реализиране на дейностите ще бъде назначен екип за управление, квалифициран и с голям опит в изпълнението и отчитане на проекти. Всеки член ще спазва задълженията и отговорностите си, като единствената цел ще бъде положителният ефект и добавена стойност върху целевата група.

Екипът за управление на проекта ще се състои от:

- Ръководител проект - той ще отговаря за цялостното управление и администриране на проекта и ще извършва наблюдение и контрол върху изпълнението му.

- Финансово отговорно лице (счетоводител) – той ще бъде ангажиран с цялостната финансово-счетоводна дейност по изпълнението на проекта и ще отговаря за финансовата отчетност при спазване правилното и целесъобразно разходване на средствата.

Дейност 2

Двама експерти, назначени по проекта, ще вземат дейно участие в почти всички дейности и ще работят с млади хора за ефективното постигане на заложените цели. Ще търсят контакт с младежи посредством различни похвати с цел идентифициране на такива от целевата група, които да вземат участие в предвидените за реализиране дейности. Всеки един от членовете на екипа ще допринесе с различни умения за успешното реализиране на заложените дейности. Екипът ще включва:

•           Психолог

•           Експерт „Организатор събития и публичност“

Дейност 3 - Мерки за информираност и публичност

Дейността цели от една страна да повиши информираността по проблемите, свързани с кибертормоз, онлайн злоупотреби, дезинформация и разпространение на фалшиви новини, с цел превенция и начини за разпознаване и справяне с  тези заплахи. От друга страна цялостно да популяризира и осигури прозрачността при изпълнението на проекта, финансиран от ММС.

Кампанията ще обхване и интернет пространството чрез социалните медии и новосъздадената по проекта електронна страница. На съществуващата на сдружението фейсбук страница и на уебсайта на проекта ще се качва регулярно подробна информация за предстоящи събития, напредъка на проекта и за приноса на Министерството на младежта и спорта за реализирането му. В социалните мрежи ще бъдат качвани материали от реализираните събития, ще бъдат засягани различни теми, свързани с превенция на кибертормоз, онлайн злоупотреби, дезинформация и разпространение на фалшиви новини и ще бъде дадена възможност за обратна връзка от страна на младежите.

Ще бъде организирана една пресконференция след стартирането на проекта, за да се запознае широката общественост с дейностите, целите на проекта и финансиращият орган на Програмата.

Дейност 4 - Провеждане на кръгли маси

Дейността предвижда организиране и провеждане на кръгли маси/дискусии с младежи от целевата група и заинтересовани страни и има за цел да повиши социалната отговорност на участниците. На кръглите маси ще бъдат обсъждани теми с голяма значимост за социализирането на проектните таргет-групи като: разпознаване и запознаване с различните видове агресия, кибертормоз и онлайн злоупотреби, причини за такова поведение, моделиране на подходящо поведение на младежите, идентифициране на нужди и проблеми, подбор на правилни подходи за работа, съобразно участниците, представяне на утвърдени неформални подходи и методи за справяне с агресивното поведение и тормоза в интернет пространството.

Дейност 5 - Провеждане на неформални обучения за превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини

Чрез поредица от обучения ще бъдат засегнати трите най-важни елемента в информационната безопасност на съвременната младеж. В обучения ще бъдат включени 30 младежи, представители на целевата група, изявили желание на проведените информационни кампании или достигнати в интернет пространството да вземат участие в планираните неформални обучения.

С цел постигане на оптимални резултати от дейността, обученията ще бъдат проведени с младежи от различни възрастови групи, разпределени по възраст и теми както следва:

1.  „Инфо за моята дигитална личност“ (предназначено за младежи на възраст от 15 до 19 г.) – цели да се научим да избягваме потенциалните рискове в различни ситуации;

2. „Дигитална психология“ (предназначено за младежи на възраст от 20 до 24 години) -  ще разкрие връзката между дигиталния свят и човешката психология;

3.  „Противодействие на информационния натиск и дезинформацията“ (предназначено за младежи на възраст от 25 до 29 години) -  на базата на придобити знания ще бъде изградена ясна рефлексия за противодействие на фалшивата информация в интернет. 

Избрани са теми, свързани с все по-променящия се свят на новите технологии и отговарящи на нуждите и интересите на съвременните млади хора.

Отделните групи ще преминат тренинги, състоящи се от няколко обучителни модула с  продължителност на неформалното обучение от 16 часа. Ще бъдат провеждани симулации, които ще поставят участниците в различни ситуации от тяхното ежедневие и в близка до реалната среда, прилагайки принципа на учене чрез активно участие на младите. Ролевите игри, в които младежите ще бъдат поставени ще допринесат за разпознаването на рискови фактори, водещи до различни видове опасности в мрежата, и за изграждане на трайни умения за справяне с рискови ситуации при упражняване на натиск от обкръжаващата ги виртуална среда. В рамките на обучението ще бъдат засегнати всички наболели теми, свързани с кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини. Основната цел на обучението е младежите да придобият практически умения за справяне с нередности и превенция на действията си в мрежата.

Дейност 6 - Създаване на електронна страница по проекта и наръчник

За информиране на възможно най-голям брой млади хора ще бъде създаден интернет сайт на проекта. Той ще съдържа обща информация за проекта, неговите цели, задачи, информация за прогреса на проекта, неговите постижения и резултати, снимки, видеа, контакти и ясно заявяване на финансовия принос на Министерство на младежта и спорта. Всяка заинтересована страна ще може да намери в интернет сайта постоянна и актуална информация за провеждането на организираните кампании, неформални обучения, пресконференции и събития, информация за медиите, списък на лицата за контакти и др.  На електронната страница на проекта ще се публикуват резултатите от проведените кръгли маси и обучения, ще се представят примери за фалшиви новини и видове кибертормоз. Ще се споделят истории от участниците с мнения и препоръки за справяне с този обществен проблем. Ще се поставят статии с информация за това какво представлява агресията в интернет и какви са начините за справяне с нея, както и ще с е насочва вниманието на родителите към типичното рисково поведение на децата, свидетелстващо за наличен проблем.

Ще бъде разработен и издаден кратък наръчник на тема: „Как да се предпазим от кибертормоз, онлайн злоупотреби, дезинформацията и разпространението на фалшивите новини?“, който ще е съставен от авторски статии по темата с привлекателен дизайн за младежите в целевите групи и с възможност за онлайн разпространение. В наръчника ще бъде представена същността на кибертормоза и ще обхваща широк спектър от теми. Документът ще бъде насочен към младежи и родители, мотивирани да спрат агресията в интернет, да повишат информираността си и да помогнат на други младежи за справяне с проблемна ситуация, изразяваща се в разпространение на фалшиви новини и кибертормоз. За да се мултиплицира ефектът от изготвения документ, същият ще бъде споделен в интернет пространството, качен на интернет страницата, във всички възможни мрежи и платформи за младежка работа. Изготвеният наръчник ще бъде предоставен за ползване на всички заинтересовани младежки организации, както и партньори на сдружението на местно и национално ниво.

Дейност 7 – Изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот

Реализирането на настоящата дейност цели младежите да преоткрият спорта като алтернатива за справяне с различните форми на агресията в интернет пространството. Освен това е изключително важно представителите на целевата група да бъдат ангажирани във физически дейности за по-активен и по-здравословен начин на живот. Предоставяйки на младежите възможност да се развиват, да участват в спортни прояви или да се поизпотят в залата или на открито, те ще имат възможност за себеизява и изграждане на социално отговорно поведение. Поставената цел е да се помогне на младежите да открият нови интереси, предоставяйки им месечни карти за безплатни тренировки и организиране на мащабно спортно събитие, в което ще могат свободно да се включат, за да спортуват, общуват и намерят нови приятели. Реализирането на тази дейност цели представяне и популяризиране на различни активности в свободното време като алтернатива на прекараното в „мрежата“ време и за създаване на навици за по-здравословен начин на живот.

Освен това, дейността ще доведе до достигане на по-голям брой представители от целевата група по проекта, които ще получат информация от специализирания екип относно кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини, както и за начините за справяне и превенция на тези онлайн заплахи.

Дейността предвижда организиране и провеждане на мащабно младежко спортно събитие, в което ще могат да се включат младежи от всички възрасти на целевата група по проекта, включително и такива в неравностойно положение – от етническите малцинства, с образователни или социални трудности, както и такива с културни различия. Предвижда се в събитието да бъдат включени различни демонстрации и изнесени тренировки на открито, които представляват огромен интерес за днешната младеж – футбол, баскетбол, стрийт фитнес, както и зумба или b-pump. Специално избран водещ на събитието ще гарантира мероприятието да премине чрез забавни, логически и спортни предизвикателства.

С цел да се мултиплицират ползите от спорта и да се предложи място за изява на младежите, отдалечавайки ги от стреса на ежедневието и виртуалното пространство, 60 млади хора ще бъдат включени в спортни фитнес или групови тренировки. Спортните занимания ще бъдат с продължителност от 1 месец, като по този начин всеки един от младежите ще има възможност да посети голям брой групови или индивидуални фитнес тренировки, създавайки си навици за спортни занимания и водене на здравословен начин на живот.

Дейност 8 - Информационни кампании срещу кибертормоза, разпространението на фалшиви новини и дезинформация

Дейността ще бъде реализирана на територията на град Пловдив в три училищата. Минимум едно от посетените училища ще бъде с голям брой младежи, представители на малцинствените групи. Цели се да бъдат информирани за видовете кибертормоз, опасностите, които интернет крие, начините за справяне с агресията в онлайн пространството, деструктивното поведение, в следствие на преживян тормоз, както и за начините за справяне и преодоляване на проблеми и кризисни ситуации.

Проектът „Бъди в безопасност в интернет” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *